Fundacja W TROSCE O ŻYCIE ogłasza nabór do projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w gminie Tyrawa Wołoska”

09 lipiec 2018

 

Fundacja  W TROSCE O ŻYCIE

ogłasza nabór do projektu pn.

 

 „Dzienny Dom Pobytu w gminie Tyrawa Wołoska”


 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata
2014-2020, Działanie nr 8.3

 

Przyjmowanie zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych 
w godzinach od 9:00 do 14:00 - do  dnia 26.07.2017
w siedzibie Fundacji – Brzozów, ul. Rynek 6A
lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,
Tyrawa Wołoska 175

lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja W TROSCE O ŻYCIE,
36-200 Brzozów, ul. Rynek 6A
  lub faksem na numer 134343122
 lub skanem pocztą elektroniczną na adres: fundacjabrzozow@op.pl

 

Uczestnicy projektu będą objęci bezpłatnymi usługami opiekuńczymi w postaci dziennego domu pobytu, w tym udziałem
 w życiu kulturalnym oraz poradnictwem specjalistycznym.

Usługi będą świadczone od poniedziałku do piątku
dla 24 osób w okresie 01.08.2018 r. – 31.12.2020 r. 

Realizator projektu zapewnia całodzienne wyżywienie oraz transport.

 

W projekcie może uczestniczyć osoba, która spełnia łącznie poniższe zapisy:

1. Zamieszkuje na terenie miasta lub gminy Tyrawa Wołoska.

2. Złożyła we wskazanym terminie wymaganych dokumenty rekrutacyjne
3. Jest osobą w wieku poprodukcyjnym (60+), która równocześnie jest:

a) osobą niesamodzielną ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia

lub

b) jest osobą niesamodzielną poniżej 60 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
4. Deklaruje wniesienie częściowej odpłatności w przypadku gdy jej dochód przekracza 150% wł. kryterium dochodowego pomocy społ.(Ust.z 12.03.2004), za realizowane usługi. 

Szczegółowy opis planowanego wsparcia oraz regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się w siedzibie Fundacji ( Brzozów, ul. Rynek 6A) i na stronie:  www.wtrosce.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 886277744

 

Załączniki:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa DDP w gminie Tyrawa Wołoska z 29.06.2018r..doc

załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc

załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie.doc

załącznik nr 3 - Oświadczenie o hospitalizacji.doc

załącznik nr 4 - Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia

załącznik nr 5 - Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ.doc

załącznik nr 6 - Deklaracja udziału w Projekcie.doc

załącznik nr 7 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

załącznik nr 8 - Zobowiązanie rodziny do współpracy przy organizacji transportu.doc

załącznik nr 9 - Umowa Uczestnictwa w projekcie - Wzór.doc

 

 

.