„Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie” powstał w ramach realizowanego projektu o tym samym tytule i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 20120, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działania 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług środowiskowych
i opiekuńczych w zakresie opieki nad co najmniej 24 osobami starszymi i/lub niesamodzielnymi z terenu miasta i gminy Brzozów poprzez zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Brzozowie (DDP) w latach 2018-2020.

Nowo powstała placówka – DDP mieści się w centrum Brzozowa przy ul. Mickiewicza 14 przy powstała z myślą o Seniorach i ich bliskich w celu zapewnienia im osobom niesamodzielnym opieki i wsparcia w zakresie ich aktywizacji, poprawy kondycji psycho- fizycznych.

DDP został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i doposażony
w niezbędne meble, nowoczesny sprzęt AGD, RTV, sprzęt elektroniczny, urządzenia
do prowadzenia zajęć rekreacyjno- sportowych. Aranżacja wnętrza nawiązująca do tradycji ludowych została zaprojektowana z myślą o dobrym samopoczuciu uczestników projektu, którzy pod poniedziałku do piątku w godzinach od 8- 16-tej przebywają w DDP pod fachową opieką personelu i aktywnie uczestniczą w różnych formach wsparcia mi.: w warsztatach terapii zajęciowej, warsztatach kulinarnych, muzykoterapii, ćwiczeniach usprawniających.

Uczestnicy projektu objęci są również wsparciem specjalistów takich jak: psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk, prawnik, teatrolog, plastyk.

DDP jest miejscem, gdzie osoby starsze/ niesamodzielne mogą godnie bezpiecznie spędzić czas, rozwijać swoje zainteresowania i predyspozycje, nabywać nową wiedzą i nowe umiejętności (np. uczyć się obsługi komputera i korzystania z Internetu ze wsparciem młodych wolontariuszy – uczniów brzozowskich szkół), także odpoczywać w sali wyciszeń na wygodnych fotelach i kanapach

Wszystkim UP zapewniony jest dowóz z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem oraz całodzienne wyżywienie.

PLAN DNIA W DDP

8:00 – 9:30 – swobodna aktywność Seniorów
około 9:30 – wspólne śniadanie
około 10:00 – gimnastyka profilaktyczno – higieniczna, kierowana przez opiekunów,
około 10:00 – zajęcia ze specjalistami w zależności od dnia tygodnia odbywają się– warsztaty plastyczne, teatralne, kabaretowe, muzyczne, taneczne, nauka języków, gimnastyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi

około 13:30 – Obiad (catering)
po 14:00 – czas relaksu, odpoczynku, przegląd prasy, warsztaty pamięci oraz gry i zabawy integracyjne.
Okazjonalnie organizowane są wyjścia/ wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, na basen oraz imprezy okolicznościowe np. urodziny imieniny, spotkania wigilijne, wielkanocne, andrzejki, dzień babci i dziadka, dzień seniora itp.
Wspólnie bierzemy także udział w lokalnych uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych (wystawy w Muzeum, występy artystów, koncerty charytatywne, itp.).

Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu.

REKRUTACJA – Projekt: „Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie”


Fundacja W TROSCE O ŻYCIE ogłasza nabór do projektu pn.

„Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata
2014-2020, Działanie nr 8.3

Przyjmowanie zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych w godzinach od 9:00 do 14:00 – do dnia 26.02.2017 w siedzibie Fundacji – Brzozów, ul. Rynek 6A lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. ul. Mickiewicza 33, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja W TROSCE O ŻYCIE, 36-200 Brzozów, ul. Rynek 6A
lub faksem na numer 134343122 lub skanem pocztą elektroniczną na adres: fundacjabrzozow@op.pl

Uczestnicy projektu będą objęci bezpłatnymi usługami opiekuńczymi w postaci dziennego domu pobytu, w tym udziałem w życiu kulturalnym oraz poradnictwem specjalistycznym.

Usługi będą świadczone od poniedziałku do piątku dla 24 osób w okresie 01.03.2018 r. – 31.03.2020 r.

Realizator projektu zapewnia całodzienne wyżywienie oraz transport.

W projekcie może uczestniczyć osoba, która spełnia łącznie poniższe zapisy:

1. Zamieszkuje na terenie miasta lub gminy Brzozów.
2. Złożyła we wskazanym terminie wymaganych dokumenty rekrutacyjne
3. Jest osobą w wieku poprodukcyjnym (60+), która równocześnie jest:

a) osobą niesamodzielną ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia

lub

b) jest osobą niesamodzielną poniżej 60 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
4. Deklaruje wniesienie częściowej odpłatności w przypadku gdy jej dochód przekracza 150% wł. kryterium dochodowego pomocy społ.(Ust.z 12.03.2004), za realizowane usługi.

Szczegółowy opis planowanego wsparcia oraz regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się w siedzibie Fundacji ( Brzozów, ul. Rynek 6A) oraz siedzibie MOPS
( Brzozów, ul. ul. Mickiewicza 33) i na stronie: www.wtrosce.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 886277744

Dokumenty do pobrania: