Fundacja W TROSCE O ŻYCIE

ogłasza nabór do projektu
pn.
„Dzienny Dom Pobytu w Rakowej”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3

Zapraszamy osoby starsze powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie gminy Tyrawa Wołoska lub gmina Olszanica, potrzebujące wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia
lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego.

Przyjmowanie zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych od 18. 03.2021 r. do 01.04.2021 w godzinach od 9:00 do 15:00
– w siedzibie Fundacji w Brzozowie, ul. Rzeszowska 14,
– w Dziennym Domu Pobytu w Rakowej, Rakowa 50,

– w GOPS w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175
,
– w GOPS w Olszanicy, Olszanica 81,

– pocztą / kurierem na adres: Fundacja W TROSCE O ŻYCIE,
36-200 Brzozów, ul. Rzeszowska 14,
– pocztą elektroniczną na adres: fundacjabrzozow@op.pl jako skan wymaganych dokumentów rekrutacyjnych – w postaci 1 pliku zip zabezpieczonego hasłem (w temacie korespondencji należy wpisać „Rekrutacja do projektu DDP w Rakowej” (hasło niezbędne do otworzenia pliku należy podać telefonicznie na numer 134343122 lub SMS na numer 607768041).
Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:
– usługi opiekuńcze świadczone przez 8 godzin dziennie w dni robocze, w tym wyżywienie (śniadanie + obiad z podwieczorkiem),
– pomoc psychologiczna,
– warsztaty z artystyczne – m.in. muzyczne, plastyczne, teatralne
– ćwiczenia usprawniające – rehabilitacyjne,
– konsultacje dietetyczne,
– wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych,
– wyjazdy do kina /teatru oraz jednodniowe wycieczki turystyczne,
– spotkania z „ciekawymi osobami” (podróżnicy, ludzie ze świata kultury, itp.,)
– spotkania okolicznościowe,
zajęcia umożliwiające korzystania z komputera i Internetu.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 30.09.2023 r.

Szczegółowe informacje o zakresie wsparcia można uzyskać pod tel. 13 43 43 122

Zapraszamy osoby starsze i ich opiekunów do składania dokumentów rekrutacyjnych, które są dostępne w wyżej wymienionych placówkach lub są do pobrania poniżej.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU DDP w RAKOWEJ

DOKUMENTY SKŁADANE NA I ETAPIE REKRUTACJI:

Załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny do projektu PDF WORD
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarskie PDF
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego PDF WORD
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ PDF WORD
DOKUMENTY SKŁADANE NA II ETAPIE  REKRUTACJI

po zakwalifikowaniu kandydata/ki  do projektu (zał. 5 -8)

Załącznik nr 5 – Formularz danych osobowych PDF WORD
Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie PDF WORD
Załącznik nr 7 –  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych PDF WORD
Załącznik nr 8- Zobowiązania rodziny/opiekunów do współpracy w zakresie organizacji transportu do DDP PDF WORD
Załącznik nr 9 – Wzór umowy  uczestnictwa PDF

_______________________________________________________________

Dzienny Dom Pobytu w gminie Tyrawa Wołoska 2018-20 (ARCHIWUM)

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE ogłasza nabór do projektu pn.

„” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3

Przyjmowanie zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych w godzinach od 9:00 do 14:00 – do dnia 26.07.2017 w siedzibie Fundacji – Brzozów, ul. Rynek 6A lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175 lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja W TROSCE O ŻYCIE, 36-200 Brzozów, ul. Rynek 6A lub faksem na numer 134343122 lub skanem pocztą elektroniczną na adres: fundacjabrzozow@op.pl

Uczestnicy projektu będą objęci bezpłatnymi usługami opiekuńczymi w postaci dziennego domu pobytu, w tym udziałem w życiu kulturalnym oraz poradnictwem specjalistycznym.
Usługi będą świadczone od poniedziałku do piątku dla 24 osób w okresie 01.08.2018 r. – 31.12.2020 r.

Realizator projektu zapewnia całodzienne wyżywienie oraz transport.
W projekcie może uczestniczyć osoba, która spełnia łącznie poniższe zapisy:
1. Zamieszkuje na terenie miasta lub gminy Tyrawa Wołoska.
2. Złożyła we wskazanym terminie wymaganych dokumenty rekrutacyjne
3. Jest osobą w wieku poprodukcyjnym (60+), która równocześnie jest:

a) osobą niesamodzielną ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
lub
b) jest osobą niesamodzielną poniżej 60 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
4. Deklaruje wniesienie częściowej odpłatności w przypadku gdy jej dochód przekracza 150% wł. kryterium dochodowego pomocy społ.(Ust.z 12.03.2004), za realizowane usługi.
Szczegółowy opis planowanego wsparcia oraz regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się w siedzibie Fundacji ( Brzozów, ul. Rynek 6A) i na stronie: www.wtrosce.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 886277744

Dokumenty do pobrania: