Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starej Wsi funkcjonuje od początku czerwca 2019 r.. Uczestnicy turnusu to 4 mężczyzn i 11 kobiet. Zostali oni zakwalifikowani zgodnie z regulaminem rekrutacji, po przedłożeniu skierowania, karty oceny w skali Barthel ( kwalifikacja punktowa: 40 – 65 punktów) oraz karty informacyjnej, potwierdzającej pobyt w szpitalu w ostatnich 12 miesiącach. Opiekunowie, wskazani przez pensjonariuszy to 6 kobiet i 9 mężczyzn.

Pobyt pensjonariuszy nakierowany jest na rehabilitację, wzbogacony o zajęcia edukacyjne o charakterze prozdrowotnym, terapię zajęciową oraz rekreację. W pierwszych dniach turnusu pacjenci zostali poddani badaniom oraz testom, na podstawie których ustalono indywidualny plan postępowania terapeutycznego. Okres pobytu przewidywany jest od 30 do 120 dni roboczych, uzależniony od postępu i rokowania rehabilitacji.

Personel DDOM został zrekrutowany na podstawie wymaganych kwalifikacji. Zespół terapeutyczny stanowią  lekarze specjaliści: geriatrii, rehabilitacji leczniczej, neurologii oraz pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, terapeuta zajęciowy, psycholog.

Pensjonariusze przebywają w nowocześnie wyposażonym ośrodku w godzinach 8 – 16 w dni robocze. Zapewniony mają transport oraz wyżywienie dostosowane do potrzeb dietetycznych.

Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny dba o poprawę sprawności, zdrowia oraz kondycji psycho- fizycznej pensjonariuszy.

Dokumenty do pobrania:

załącznik nr 1 – Formularz danych osobowych – Opiekun St.Wieś
załącznik nr 2 – Formularz danych osobowych – Pacjent St.Wieś
załącznik nr 3 – Formularz-rekrutacyjny Stara Wieś pacjent
załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu 
załącznik nr 5 – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie DDOM w Starej Wsi
załącznik nr 6 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie Stara Wieś Pacjent
załącznik nr 7 – Deklaracja udziału w projekcie St. Wieś – Opiekun
załącznik nr 8 – Zgoda współpracy rodziny na transport – Stara Wieś
załącznik nr 9 – Skierowanie DDOM wraz ze skalą Barthel 

 

Zapytanie ofertowe

Brzozów, dnia 22.05.2019 r.
według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

Zakup wyposażenia do  Dziennego Domu Opieki Medycznej w Starej Wsi w ramach realizowanego projektu  pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starej Wsi” w ramach Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

BIURO HANDLOWE KINESIS ANDRZEJ BORUTA woj. PODKARPACKIE, pow. krośnieński, gm. Iwonicz-Zdrój, miejsc. Iwonicz-Zdrój, ul. PENARA nr 23, 38-440 za cenę brutto 76 018,20 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert 

Nazwa i adres  Wykonawcy Kryterium oceny ofert Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium
Razem Streszczenie
BIURO HANDLOWE KINESIS ANDRZEJ BORUTA woj. PODKARPACKIE, pow. krośnieński, gm. Iwonicz-Zdrój, ul. PENARA nr 23, 38-440 Iwonicz-Zdrój cena 90,00 pkt 90,00 Oferta spełnia warunki
udziału w postępowaniuOferta najkorzystniejsza
deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 0,00 pkt