STATUT FUNDACJI W TROSCE O ŻYCIE

(tekst jednolity na dzień 02.04.2014 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja w TROSCE O ŻYCIE, zwana w dalszej treści statutu Fundacją, została ustanowiona w dniu 05.02.2009r. aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Radosławem Wiśniowskim w Rzeszowie, za numerem repertorium A nr 359/2009;
 2. Fundacja działa za zasadach określonych w ustawie z 06.04.1984 r. o fundacjach Dz. U. z 2016 r., poz. 40) oraz w niniejszym statucie.
 • 2
 1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Siedzibą fundacji jest Brzozów.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 • 3
 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony
 • 4
 1. Fundacja ma prawo używania pieczęci i znaku graficznego według wzorów przyjętych przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Fundatora.
 • 5
 1. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez fundację lub dla samej fundacji.
 • 6
 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział II

Cele i formy działania

 • 7

Celami fundacji są:

 1. Poprawa jakości życia osób chorych i ich rodzin w domu poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych u osób chorych oraz wspieranie działań na rzecz poprawy jakości życia chorych i ich rodzin.
 3. Łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych, wspieranie rodzin chorych w czasie trwania choroby.
 4. Świadczenie usług z zakresu rehabilitacji i profilaktyki.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie opieki paliatywnej, wdrażanie modelu domowej opieki.
 6. Organizowanie grup wsparcia w żałobie.
 7. Pomoc społeczna.
 8. Działalność charytatywna i dobroczynność.
 9. Ochrona i promocja zdrowia.
 10. Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym.
 11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 13. Wspieranie wolontariatu.
 14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 15. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób ubogich, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
 16. Integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażone poziomem zatrudnienia tych osób:
 1. zatrudnienie co najmniej 50%
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub

 • osób bezrobotnych, lub
 • absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
 • osób ubogich pracujących, lub
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, lub
 • osób z niepełnosprawnościami, lub
 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
 • osób o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub
  1. zatrudnienie co namniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznm stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnie 1997 r. o rehabilitacji zdrowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz 882, z późn. zm.);

 

 1. Realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z nie 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w pkt. 2), wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%.
 2. Reintegracja społeczna polegające m. in. na odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
 3. Reintegracja zawodowa wyrażająca się w odbudowie i podtrzymywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
 4. Zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
 5. Działalność wspomagająca rozwój ekonomii społecznej;
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, a w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej.
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Kultura.
 10. Kultura fizyczna i sport.
 11. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami.
 12. Kult religijny, w tym m. in. wspieranie chrześcijaństwa.
 13. Pomoc społeczna.
 14. Działalność charytatywna i dobroczynność.
 15. Ochrona i promocja zdrowia.
 16. Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym.
 17. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 18. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 19. Wspieranie wolontariatu
 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m. in. bezrobotnych, niepełnosprawnych, wychodzących z więzienia, osób uzależnionych, z zaburzeniami psychicznymi, korzystających z pomocy społecznej;
 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie środków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi.
 2. Organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych, świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii.
 3. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej.
 4. Prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu.
 5. Prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej, pediatrii, anestezjologii i leczenia bólu,
 6. Współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej:
  a) Z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,
  b) Z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
 7. Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej.
 8. Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej.
 9. Prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla innych hospicjów.
 10. Pozyskiwanie środków na realizację celów fundacji, w tym przy zawieranie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 11. Działalność lecznicza, rehabilitacyjna i wszelkiego rodzaju pomoc i wsparcie w tym zakresie
 12. Działalność oświatową i edukacyjną.
 13. Działalność wydawniczą.
 14. Działalność promocyjną i informacyjną.
 15. Działalność sportową i kulturalną.
 16. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej w obszarze celów fundacji.
 17. Wspieranie i tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw.
 18. Udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej.
 19. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów.
 20. Działanie na rzecz grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 21. Tworzenie miejsc pracy, staży i przyuczenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 22. Tworzenie przedsiębiorstw społecznych, w szczególności w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni społecznych, fundacji.
 23. Organizowanie i udział w stażach, misjach i wizytach studyjnych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji.
 24. Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo.
 25. Wynajem, użyczenie i dzierżawa w szczególności nieruchomości, ruchomości, rzeczy i innych praw majątkowych.
 26. Pomoc osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym.
 27. Promocja i organizacja wolontariatu.
 28. Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie inwestycji.
 29. Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez.
 30. Promowanie i propagowanie  idei fundacji z wykorzystaniem Internetu.
 31. Prowadzenie sklepu internetowego.
 32. Współpracę z innymi podmiotami w tym w szczególności z administracja publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.  
 • 9

Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych których działalność jest zgodna z celami fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 • 10

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski na który składa się kwota 2.500 zł, a także ruchomości, nieruchomości, środki finansowe i papiery wartościowe nabyte przez fundację w toku jej działanie.

 • 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 12

Dochody fundacji pochodzą w szczególności z :

 1. Zapisów, spadków, darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych.
 2. Dotacji i subwencji osób prawnych.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 5. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
 6. Dywidend i zysków z akcji i udziałów.
 7. Odpisów z działalności gospodarczej darczyńców.
 8. Wpływów z działalności statutowej.
 9. Wpływów z majątku własnego.
 10. Dotacji rządowych.
 11. Innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych
 12. Z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

 • 14

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest rzeczywiste że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 • 15

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości co najmniej 100.000 zł lub w wysokości równej co najmniej równowartości 100.000 zł według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu uznania rachunku fundacji, uzyskują o ile wyraża stosowne życzenie tytuł sponsora fundacji.

 • 16

Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

 • 17

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych przez przepisy prawa.

Rozdział IV

Przedmiot działalności Fundacji

 • 18
 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą. z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:
  a) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -PKD 47.91.Z,
  b) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z ,
  c) praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,
  d) praktyka lekarska dentystyczna – PKD 86.23.Z,
  e) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z
  f) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne prowadzona na w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.74.Z
  g) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10.Z,
  h) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
  niepełnosprawnych – PKD 87.30.Z,
  i) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z.
  j) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z,
  k) przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z,
  l) pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90 Z,
  m) działalność paramedyczna – PKD 86.90.D,
  n) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
  o) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z,
  p) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z.
 1. q) 73.12 C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach elektronicznych (Internet).
 2. r) 73.12 D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.                                                  
 1. Fundacja może pobierać opłaty za swoje usługi i produkty.
 2. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyska.
 • 19
 1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest osobiście lub w formie organizacyjnie wydzielonej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji zwane jej zakładami.
 2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez zarząd.
 • 20

Fundacja jako Organizacja Pożytku Publicznego statutową prowadzi działalność nieodpłatnego i odpłatnego w zakresie:

 1. Wydawanie książek PKD 58. 11Z
 2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58. 14Z
 3. Pozostała działalność wydawnicza PKD 55. 19Z
 4. Transport drogowy towarów PKD 49.41Z
 5. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60 Z
 6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 89.59 Z
 7. Działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 82.30 Z
 8. Praktyka lekarska ogólna PKD 86.21 Z
 9. Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90 A
 10. Praktyka pielęgniarek i położnych PKD 86.90 C
 11. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90 E
 12. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 47.99 Z
 13. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – 87.10.Z
 14. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 87.30.Z
 15. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem -87.90.Z
 16. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z
 17. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z.
 18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z.
 19. Pozaszkolne formy edukacji sportowej lub zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD85,51.Z.
 20. Pozostałe formy edukacji artystycznej PKD85.52.Z.
 21. Nauka języków obcych PKD 85.59.A.
 22. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana PKD 94.99. Z

Rozdział V

Organy Fundacji

 • 21

Organem fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Fundacji
 • 22
 1. Fundator może wyznaczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony osobę fizyczną lub prawną która przyjmuje wykonywanie uprawnień fundatora. W razie śmierci fundatora, jego uprawnienia, obowiązki i kompetencje przejmuje Rada Fundacji.
 2. Do zakresu kompetencji fundatora należy:
  a) Powoływanie i odwoływanie członków zarządu
  b) Zawieszanie i odwieszanie członków zarządu w czynnościach
  c) Zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego fundacji
  d) Przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom zarządu
  e) Zatwierdzanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków fundacji
  f) Dokonywanie zmian w statucie fundacji
  g) Połączenie fundacji z inną fundacją lub dokonanie podziału fundacji
 • 23
 1. Zarząd składa się z jednej do sześciu osób.
 2. Prezesa i wiceprezesa zarządu oraz członków zarządu powołuje fundator.
 3. Kadencja zarządu trwa trzy lata i kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok obrotowy. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych członków zarządu fundacji.
 4. Zarząd fundacji jest organem wykonawczym fundacji i posiada kompetencje niezastrzeżone dla fundatora.
 5. Zarząd w szczególności:
  a) Reprezentuje fundację na zewnątrz,
  b) Kieruje działalnością fundacji zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu,
  c) Uchwala wieloletnie i roczne programy działania fundacji,
  d) Sprawuje zarząd majątkiem fundacji,
  e) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  f) Tworzy i znosi zakłady fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
  g) Powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych fundacji,
  h) Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,
  i) Uchwala regulaminy, powołuje i rozwiązuje ciała konsultacyjno-doradczych w ciała konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego zarządzania.
 1. j) Przedstawia fundatorowi propozycje zmian w statucie fundacji jej likwidację oraz jej połączenia się z inną fundacją lub jej działu.
 1. Członkowie zarządu mogą być z tytułu pełnienie swych funkcji nagradzani przez fundatora.
 2. Zarząd przedstawia fundatorowi corocznie w terminie do 31 marca sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.
 3. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby.
 4. Uchwały zarządu mogą być podejmowane bez konieczności odbywania posiedzeń w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest połowa jego członków w tym Prezesa lub wiceprezesa zarządu
 6. Do reprezentowania fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
 7. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Prezes Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu składają zaświadczenie, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 24
 1. Rada fundacji składa się od 3 do 5 członków. Członków powołuje i odwołuje Fundator.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
 3. Na pierwszym posiedzenie Rady jej członkowie wybierają Prezesa i Wiceprezesa.
 4. Posiedzenie Rady odbywa się na wniosek 1/3 członków Rady, Zarządu lub Fundatora
 5. Posiedzenie prowadzi Prezes Rady lub upoważniony przezeń Wiceprezes.
 6. Członkowie Zarządu oraz Fundator mogą być obecni na posiedzeniach Rady .
 7. Każdy członek Rady ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.
 8. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społeczne.
 9. Do kompetencji Rady należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.
 10. Do zadań Rady należy ponadto:
 • Ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
 • Rozpatrywanie i opiniowanie programów działanie Fundacji, rocznych planów finansowych i sprawozdań z działalności fundacji,
 • Proponowanie zmian Statutu,
 1. Członkowie Rady składają oświadczenie o:
 • Braku pokrewieństwa i powinowactwa,
 • Braku podległości z tytułu zatrudnienia,
 • O niekaralności.
 • 24a

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział VI

Zmiana statutu i zmiana celu fundacji

 • 25

Zmian w statucie i zmiany celu fundacji dokonuje fundator.

Rozdział VII

Połączenie z inną fundacją i dokonanie podziału fundacji i inne postanowienia

 • 26
 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję o przedmiocie połączenia z inna fundacją oraz podział fundacji podejmuje fundator.
 3. Zysk lub nadwyżka bilansowa nie będzie dystrybuowana pomiędzy członków zarządu, rady fundacji, fundatora ani pracowników, ale będzie przeznaczana na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa fundacji jako kapitał niepodzielny, a także w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w któ®ej działa fundacja.
 4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 5. Fundacja jako przedsiębiorstwo społeczne jest zarządzana na zasadach demokratycznych co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwem społecznym opiera się na współzarządzaniu i zasadach partycypacji pracowników.
 6. Zarządzanie demokratyczne polega na powołaniu przedstawiciela pracowników i innych interesariuszy, jeżeli fundacja zatrudnia co najmniej troje pracowników lub innych osób na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby te wybierają spośród swojego grona przedstawiciela. Kadencja przedstawiciela trwa 4 lata od dnia jego wyboru.
 7. Do kompetencji przedstawiciela należy w szczególności:
 • Zapoznawanie się nie rzadziej niż raz do roku z wynikami działalności gospodarczej fundacji oraz wyrażanie opinii w tym zakresie;
 • Opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez fundację w zakresie prowadzonej przez nią działalności oraz zmian proponowanych w tym zakresie;
 • Opiniowanie strategii działania fundacji oraz propozycji działań fundacji na rzecz jej celów statutowych;
 • Wypowiadanie się na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w fundacji;
 • Wypowiadanie się na temat działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia w fundacji;
 • Reprezentowanie pracowników fundacji oraz osób zatrudnionych w fundacji na innej podstawie w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują obowiązek konsultacji pracodawcy z przedstawicielem załogi.
 • W przypadku zasygnalizowania przez przedstawiciela pracowników woli wyrażenia opinii, termin na wyrażenie opinii przez zarząd będzie określany każdorazowo przez zarząd przy uwzględnianiu konieczności zapewnienia sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania fundacji.
 1. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 2. Wynagrodzenia wszystkich pracowników w tym kadry zarządzającej ograniczone są limitami, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie takiej osoby, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres zatrudnienia, nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłodzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VIII

Likwidacja fundacji

 • 27

W razie osiągnięcia celu dla którego fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w drodze decyzji fundatora.

 • 28
 1. Likwidacja fundacji wyznacza fundator.
 2. Do obowiązków likwidatora należy:
  a) Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
  b) Wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
  c) Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
  d) Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  e) Ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,
  f) Przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli
  g) Zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru,
  h) Przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego,
 • 29

Majątek pozostały po likwidacji fundacji zostanie podzielony przez fundatora na jednostki realizujące cele o których mowa w par.9 niniejszego statutu.